top of page

Bakgrund

forksning_moody.jpg

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning med stora kostnader för samhället som följd.

För individen kännetecknas sjukskrivningen av en nedåtgående spiral av psykisk ohälsa, dåligt självförtroende och utanförskap (1). Då det tidigare saknades ordentlig kunskap och bra insatser för att främja psykisk hälsa och arbete (2), så har man under flera års tid forskat på detta område på Lunds universitet.

1. Porter, Lexén, Johanson, & Bejerholm, 2018

2. Vingård, 2015

Baserat på nya forskningsrön

mWorks har inspirerats av den senaste forskningen kring arbetsåtergång för personer med depression och ångestproblematik. Dessa studier visar tydligt att en kombination av Supported Employment och Kognitiv Beteendeterapi visat sig ha effekt på arbetsåtergång (1), depression och empowerment (2), jämfört med andra insatser som används idag. En hälsoekonomisk studie visar också på kostnadseffektivitet (3).

Utvecklat med användaren

Under utvecklingen har personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa varit den viktigaste parten i utformningen av hjälpmedlet. Detta för att verkligen få mWorks att svara mot användarens behov. Utifrån användarens perspektiv har sedan psykologer, läkare, arbetsgivare, systemutvecklare, forskare, vård- och rehabiliteringspersonal bidragit för att mWorks ska bli ett så bra och användbart hjälpmedel som möjligt.

Möter behov och intresse.

Hela vårdkedjan från patient till personal och beslutsfattare är redo för mWorks. Våra inledande studier visar att alla involverade är eniga om att det är individen som bäst kan uttrycka vilka behov hen har. Intervjuer av personer med psykisk ohälsa visar att det finns en önskan om att få stöd med vad de faktisk kan göra. Alltså tvärt emot dagens system där man snarare fokuserar på deras problem. Beslutsfattare inom regionen pekar på att mWorks kan göra verksamheten effektivare, mer flexibel och tillgänglig. Den behandlande personalen lyfter styrkan med att mWorks introduceras och följs upp av dem, så att individen ges inflytande men inte bär ansvaret själv (4). Sammantaget visar våra studier att det finns en stor acceptans för ett digitalt hjälpmedel som mWorks och för att ge individen ett större inflytande över sin arbetsåtergång. (5)

1. Bejerholm, Larsson, & Johanson, 2017; Johanson, Markström, & Bejerholm, 2019; Porter & Bejerholm, 2018 

2. Bejerholm et al., 2017; Porter & Bejerholm, 2018; Porter, Lexén, Johanson & Bejerholm, 2018

3. Saha, Bejerholm, Gerdtham, & Jarl, 2018

4. Engdahl, Svedberg, Lexén & Bejerholm, 2020

5. Engdahl, Svedberg & Bejerholm, submitted

Minskar sjukskrivningstiden och rämjar arbetsåtergång

Är kostnadseffektiva

Ger ökad egenmakt och delaktighet

Inger hopp och framtidstro

Minskar depression

Synliggör processen tillbaka till arbete

Läs mer om forskningen på CEPI.

bottom of page