top of page

Stödjer arbetsåtergång

mWorks är ett digitalt hjälpmedel som hjälper personer med depression eller ångestproblematik tillbaka till arbetet.

Snabb första intervention

Stöd vid planering av arbetsåtergång

Bättre samtal om psykisk hälsa och arbete

Kan minska vårdbehov och återbesök

mWorks för personal

I takt med att mängden sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökat har kostnaden för samhället och vården stigit kraftigt. Att hitta uppskattade och effektiva metoder för återgång till arbete och ett hållbart arbetsliv är därför av yttersta vikt. 

Idag är stödet för arbetsåtergång fördelat mellan olika aktörer och ansvarsfördelningen är oklar. Konsekvensen blir ett glapp i rehabiliteringskedjan med långvariga sjukskrivningar som följd. För individen är sjukskrivningen ofta en nedåtgående spiral av psykisk ohälsa, dåligt självförtroende och utanförskap.

Ett stöd för individen

För att bryta den nedåtgående spiralen och samordna stödet har mWorks utvecklats. Det är ett digitalt hjälpmedel som ger individen en mer sammanhängande upplevelse med överblick och egenmakt som viktiga element. mWorks har inspirerats av den senaste forskningen om arbetsåtergång för personer med depression och ångestproblematik.

mWorks möjliggör en snabb första intervention och kompletterar och stärker den vanliga arbetsrehabiliteringen.

 

mWorks använder en kombination av supported employment och KBT. I det digitala hjälpmedlet tas användaren genom en pedagogisk process som leder till insikt och möjlighet att påverka sin situation.

Arbetsåtergång som det är nu:

Arbetsåtergång enligt mWorks:

mWorks bidrar till att:

Minska antalet sjukskrivningsdagar och

främjar arbetsåtergång

Inge hopp och framtidstro

Öka individens inflytande och delaktighet

Ge resurser och strategier

Utveckla ett hållbart arbetsliv för individen

Synliggöra processen tillbaka till arbete

Vill du erbjuda mWorks där du jobbar?

bottom of page